Преса про нас Архів 2014 Ринок та оцінка земель Законодавцем врегульовано порядок проведення земельних торгів

                                                                             Іінформаційно-методичний вісник
«Рада» Тернопільської обласної ради
                                                        № 8 (121) серпень 2012
 
Законодавцем врегульовано порядок проведення земельних торгів
 
Поряд із земельним податком та орендною платою одним із джерел наповнення місцевого та державного бюджетів є продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах).        
Згідно вимог пункту 5 статті 137 Земельного кодексу України земельні торги проводяться в порядку, встановленому законом. З метою реалізації зазначених положень у липні 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону».
Важлива новація земельного законодавства спрямована на врегулювання процедури земельних торгів у формі аукціону  за результатами проведення яких укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з учасником (переможцем), котрий запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів.
Обєктом продажу слугують земельні ділянкидержавної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому  числі  з
розташованими на них об'єктами нерухомого майна державної або комунальної власності. Зауважимо, що перелік обставин, викладених у пункті   2 статті 134 Земельного кодексу України, які допускають не застосування процедури земельних торгів не зазнали змін.             
Організаційні аспекти проведення аукціону включають декілька етапів, зокрема добір земельних ділянок державної чи комунальної власності, формування лотів до проведення земельних торгів,підготовку та порядок проведення власне самої процедури аукціону,   встановлення та оприлюднення результатів земельних торгів.
Зупинимось більш детальніше на кожному із етапів земельних торгів.
Перелік земельних ділянок державної чи комунальної власності та/або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами, визначається організатором торгів, а саме фізичною або юридичною особою - власником земельної ділянки, органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, або державним виконавцем  у разі виконання рішень, що підлягають примусовому виконанню в порядку,  передбаченому Законом України «Про виконавче провадження». Продаж земельних ділянок   державної   власності   разом   з розташованими на них об'єктами, що підлягають приватизації, на земельних торгах здійснюється державними органами приватизації. Єдиним уповноваженим органом на сьогоднішній день  визначено Фонд державного майна України.
Підготовка    лотів   до   проведення   земельних   торгів здійснюється за рахунок коштів організатора земельних торгів.
Слід позитивно відзначити норму про те, що фінансування підготовки лотів до продажу земельних ділянок також може здійснюватися за рахунок коштів виконавця земельних торгів на підставі договору про   підготовку   лотів   для   продажу   між організатором земельних торгів та виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат виконавцю земельних торгів  за рахунок коштів, що сплачуються покупцем лота.
Виконавцем земельних торгів має право бути суб'єкт господарювання, який має   ліцензію   на   проведення   земельних торгів та уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення. Зауважимо, що ліцензійні умови, згідно положень статті 8 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», є нормативно-правовим актом,   положення якого встановлюють кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження певного виду господарської діяльності.
Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає: виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством   порядку   проекту   землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені в натурі (на місцевості)); державну реєстрацію земельної ділянки; державну реєстрацію речового права на земельну ділянку; отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно   до   Закону   України   «Про оцінку земель» у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї; проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель», крім випадків продажу на земельних торгах права оренди на неї; встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки; встановлення стартового розміру річної орендної плати, який щодо земель державної та комунальної власності не може бути меншим розміру орендної плати, визначеного Податковим кодексом України; встановлення стартової ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію   земельної ділянки, яка щодо земель державної чи комунальної власності не може бути нижчою за ринкову вартість відповідного   права,   визначену   шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок; визначення виконавця земельних торгів, дати та місця проведення земельних торгів.
Підставою до початку проведення аукціону слугує публікація, розміщена виконавцем  у друкованих засобах масової інформації загальнодержавної, регіональної та місцевої сфери розповсюдження, а також на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у   сфері земельних відносин. Земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів після оприлюднення оголошення.
Особа, зацікавлена у прийнятті участі у земельних торгах, не пізніше ніж за три робочі дні до їх проведення, подає до виконавця торгів перелік матеріалів, окреслений у пункті 7 статті 137 Земельного кодексу України, за результатами чого отримує  документ, підтверджуючий заявлений факт.
         У день проведення торгів виконавець реєструє присутніх учасників. Для реалізації свого права на участь в аукціоні особа (її представник) зобов'язана пред'явити паспорт (довіреність  на вчинення дій під час торгів і  паспорт), зокрема на участь у торгах та підписання протоколу про результати торгів. Незареєстровані особи до участі у торгах не допускаються. Зауважимо, що переважне право купівлі на земельних торгах не підлягає до застосування.
Договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів.  Укладений   договір   купівлі-продажу земельної ділянки нотаріально посвідчується. Більше того, окремою вимогою слугує обов’язковість погодження Верховною Радою України чи Кабінетом Міністрів України укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського у випадку  продажу земельних ділянок державної та комунальної власності іноземним державам або іноземним юридичним особам.  У визначені понять іноземної юридичної особи доцільно враховувати положення законів України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та «Про міжнародне приватне право».
Що ж до ціни продажу земельної ділянки, а також   плати   за користування земельною ділянкою, права користування якою набуто на торгах, то даний платіж підлягає сплаті переможцем не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору. Гарантійний   внесок, сплачений переможцем до початку торгів, зараховується до купівельної ціни.
Завершальним етапом процедури аукціону є оприлюднення організатором торгів не пізніше п'яти робочих днів у друкованих засобах масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у   сфері земельних   відносин,   відеозапису   торгів   і повідомлення про результати торгів за кожним лотом.
Таким чином, підсумовуючи викладене вище, ухвалення Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону», окрім врегулювання на законодавчому рівні питання, пов’язаного із продажем земельних ділянок та прав них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах, дозволить істотно збільшити надходження коштів до державного та місцевих бюджетів, покращити питання пов’язані з регулюванням земельних відносин шляхом надання їм більшої прозорості, відкритості та адекватності, чим сприятиме  підвищенню рівня довіри громадян та інвесторів,   розвитку економіки краю.
 
Головне управління Держкомзему
у Тернопільській області